Podmínky ochrany osobních údajů

 

I.

Ochrana soukromí při zpracování osobních údajů je pro společnost Ing. Stanislav Beránek s.r.o.  důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech bereme na zřetel.

Po přečtení těchto zásad zjistíte:

 • na základě jakého právního důvodu jsou Vaše osobní údaje zpracovávány;
 • po jak dlouhou dobu jsou Vaše osobní údaje zpracovávány;
 • zda jsou Vaše osobní údaje předávány třetímu subjektu;
 • jaká jsou Vaše práva ve vztahu ke společnosti Ing. Stanislav Beránek s.r.o.

Správce osobních údajů je společnost:

Ing. Stanislav Beránek s.r.o. se sídlem Opletalova 921/6, 11000 Praha, IČO 24121886, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 180520/MSPH vedeném u Městský soud Praha, e -maileshop@beranekstavebniny.cz, telefonní číslo 608 301 026

(dále jen „Ing. Stanislav Beránek s.r.o.“).

Kontaktní údaje správce jsou následující:

adresa pro doručování:

Ing. Stanislav Beránek s.r.o.

Opletalova 921/6
110 00 Praha
IČ 05365724
DIČ CZ 05365724

+420 581 111 620
+420 777 141 353

eshop@beranekstavebniny.cz

Společnost Ing. Stanislav Beránek s.r.o. zpracovává osobní údaje fyzických osob (dále jen „subjektů údajů“) jako správce v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

II.

Osobní údaje, které společnosti Ing. Stanislav Beránek s.r.o. poskytnete v rámci nákupu zboží, kontaktního formuláře či využívání služeb poskytovaných nebo nabízených společností Ing. Stanislav Beránek s.r.o., zpracovává společnost Ing. Stanislav Beránek s.r.o. v souladu s právními předpisy. Takto získané osobní údaje budou společností Ing. Stanislav Beránek s.r.o. jako správcem osobních údajů užity jen k účelům a za podmínek zde stanovených.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány zejména za účelem plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a společností Ing. Stanislav Beránek s.r.o., provedení opatření před uzavřením takové smlouvy, za účelem zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit společností Ing. Stanislav Beránek s.r.o. vůči Vaší osobě, za účelem vedení uživatelského účtu, pro účely provozování věrnostního programu, vymáhání oprávněných nároků společnosti Ing. Stanislav Beránek s.r.o., za účelem ochrany majetku společnosti Ing. Stanislav Beránek s.r.o., případně za účelem plnění právních povinností uložených společnosti Ing. Stanislav Beránek s.r.o. zvláštním právním předpisem.

Předání osobních údajů státním orgánům a správním úřadům je přípustné pouze na základě povinnost stanovené právním předpisem.

Zasílání obchodních sdělení

Pokud jste společnosti Ing. Stanislav Beránek s.r.o. udělili souhlas se zasíláním obchodních sdělení dle ust. § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jste zákazníkem společnosti Ing. Stanislav Beránek s.r.o. ve smyslu odstavce 3 citovaného ustanovení, je společnost Ing. Stanislav Beránek s.r.o. za podmínek stanovených tímto zákonem oprávněna Vámi poskytnutý elektronický kontakt (např. emailovou adresu nebo telefonní číslo) využít k zasílání obchodních sdělení a jiných obdobných aktivit přímého marketingu, zahrnující zejména zasílání informací o novém zboží či službách, pořádaných akcích, soutěžích nebo jiných speciálních nabídkách.

Zákonným důvodem zpracování Vašeho elektronického kontaktu coby osobního údaje je v tomto případě oprávněný zájem společnosti Ing. Stanislav Beránek s.r.o. ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, neboť dle bodu 47 recitálu GDPR je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu třeba považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu.

Společnost Ing. Stanislav Beránek s.r.o. nadto provedla nezbytný proporční test, v rámci něhož porovnávala zájmy na ochraně Vašich osobních údajů s oprávněnými zájmy společnosti Ing. Stanislav Beránek s.r.o.. Společnost Ing. Stanislav Beránek s.r.o. přitom dospěla k závěru, že  s ohledem na Váš předchozí souhlas se zasíláním obchodních sdělení, nebo naplnění předpokladů stanovených zákonem pro zasílání obchodních sdělení i bez Vašeho souhlasu, se nejeví, že Vaše zájmy či základní práva a svobody vyžadující ochranu mají přednost před oprávněnými zájmy společnosti Ing. Stanislav Beránek s.r.o..

V případě, že si zasílání obchodních sdělení nebude přát, můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat nebo se z odběru kdykoliv a bezplatně odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v rámci e-mailu potvrzujícího Vaši objednávku nebo následně v patičce každého emailu obsahujícího obchodní sdělení nebo zaslal obdobnou sms zprávu na telefonní číslo, ze kterého byla sms zpráva obsahující obchodní sdělení zaslána.

Bezpečnost

Společnost Ing. Stanislav Beránek s.r.o. přijímá a dodržuje technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránila Vaše osobní údaje proti jejich úniku, ztrátě, zničení a proti neoprávněnému zásahu nepovolaných osob. Zpracování Vašich osobních údajů a přístup k nim bude zajišťován pouze k tomu pověřenými osobami, které jsou zavázány k povinnosti mlčenlivosti a k dodržování právních předpisů.

Cookies

Společnost Ing. Stanislav Beránek s.r.o. používá cookies k tomu, aby zajistila optimální technické a uživatelské fungování stránek. Cookies jsou malé „soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat mj. ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Ve svém prohlížení můžete používání cookies vypnout či zde můžete změnit nastavení pro jejich ukládání. Odmítnout ukládání cookies můžete dále například tím, že spustíte ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

Další příjemci osobních údajů

Osobní údaje mohou být poskytnuty státním orgánům, resp. dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy, dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro ochranu práv (např. soudům, soudním exekutorům, dražebníkům, přičemž rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku), specializovaným externím subjektům (dále „zpracovatel“), které pro správce osobních údajů provádějí zpracování na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů (např. externí mzdová účetní společnost, daňový či právní poradce, reklamní agentura, společnost realizující distribuci zásilek, společnost realizující platby, společnost realizující vyhodnocování zpětné vazby a analýz tržního postavení) – za zpracovatele vybírá správce osobních údajů po pečlivém zvážení pouze takovou osobu, která poskytne maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany předávaných osobních údajů.

III.

Právní důvod zpracování osobních údajů

Společnost Ing. Stanislav Beránek s.r.o. jako správce osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje na základě následujících důvodů:

 • udělení souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR;
 • plnění smlouvy uzavřené mezi společností Ing. Stanislav Beránek s.r.o. a Vámi dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
 • plnění právních povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR  (zejména účetní, daňové a archivační);
 • oprávněných zájmů společnosti Ing. Stanislav Beránek s.r.o. či třetí strany dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (zejm. za účelem zasílání obchodních sdělení, marketingových aktivit, vymáhání oprávněných nároků společnosti Ing. Stanislav Beránek s.r.o. a ochrany majetku společnosti Ing. Stanislav Beránek s.r.o.).

Informace podle článku 13 GDPR: Informace poskytované v případě, že osobní údaje jsou získávány od subjektu údajů

 • máte právo požadovat od společnosti Ing. Stanislav Beránek s.r.o. přístup k Vašim osobním údajům,
 • máte právo požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů,
 • máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
 • v případě, že zpracování osobních údajů je založeno na Vašem souhlasu se zpracováním, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat,
 • Vaše osobní údaje jsou zpracovávány jen po dobu nutnou k účelu zpracování. V případě, že jsou Vaše osobní údaje získávány na základě smlouvy uzavřené mezi Vámi a společností Ing. Stanislav Beránek s.r.o., jsou osobní údaje uchovávány po dobu 4 let od ukončení smlouvy. Po uplynutí maximální doby zpracování mohou být osobní údaje uchovávány pouze pro účely státní statistické služby, pro účely vědecké, pro účely archivnictví nebo po dobu požadovanou právními předpisy,
 • Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetí země,
 • společnost Ing. Stanislav Beránek s.r.o. neprovádí automatizované individuální rozhodování, včetně profilování.

Informace podle článku 15 GDPR:  Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat potvrzení, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k osobním údajům a k dalším informacím. Máte právo na poskytnutí kopie osobních údajů zpracovávaných společností Ing. Stanislav Beránek s.r.o.. Za další kopie může společnost Ing. Stanislav Beránek s.r.o. účtovat přiměřený poplatek z důvodů administrativních nákladů.

Informace podle článku 16 GDPR: Právo na opravu

Máte právo na to, aby společnost Ing. Stanislav Beránek s.r.o. bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají.

Informace podle článku 17 GDPR: Právo na výmaz

Máte právo na to, aby společnost Ing. Stanislav Beránek s.r.o. bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, pokud je k tomu dán důvod. To se neuplatní, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné zejména za účelem splnění právní povinnosti a pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Informace podle článku 18 GDPR: Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, aby společnost Ing. Stanislav Beránek s.r.o. omezila za určitých situací zpracování Vašich osobních údajů.

Informace podle článku 19 GDPR: Oznamovací povinnost

Společnost Ing. Stanislav Beránek s.r.o. oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Informace podle článku 21 GDPR: Právo vznést námitku

Z důvodů týkajících se konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Námitku můžete vznést i proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování. Pokud takovouto námitku vznesete, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány. Tím není dotčeno zpracovávání Vašich osobních údajů založené na jiném právním základě či k jinému účelu.

Informace podle článku 34 GDPR: Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů

Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení Vašich osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, má společnost Ing. Stanislav Beránek s.r.o. povinnost Vám toto porušení bez zbytečného dokladu oznámit.

 

I.

Ochrana soukromí při zpracování osobních údajů je pro společnost Ing. Stanislav Beránek s.r.o.  důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech bereme na zřetel.

Po přečtení těchto zásad zjistíte:

 • na základě jakého právního důvodu jsou Vaše osobní údaje zpracovávány;
 • po jak dlouhou dobu jsou Vaše osobní údaje zpracovávány;
 • zda jsou Vaše osobní údaje předávány třetímu subjektu;
 • jaká jsou Vaše práva ve vztahu ke společnosti Ing. Stanislav Beránek s.r.o.

Správce osobních údajů je společnost:

Ing. Stanislav Beránek s.r.o.

Opletalova 921/6
110 00 Praha
IČ 05365724
DIČ CZ 05365724

(dále jen „Ing. Stanislav Beránek s.r.o.“).

Kontaktní údaje správce jsou následující:

adresa pro doručování:

Ing. Stanislav Beránek s.r.o.

Opletalova 921/6
110 00 Praha
IČ 05365724
DIČ CZ 05365724

+420 581 111 620
+420 777 141 353

eshop@beranekstavebniny.cz

Společnost Ing. Stanislav Beránek s.r.o. zpracovává osobní údaje fyzických osob (dále jen „subjektů údajů“) jako správce v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

II.

Osobní údaje, které společnosti Ing. Stanislav Beránek s.r.o. poskytnete v rámci nákupu zboží, kontaktního formuláře či využívání služeb poskytovaných nebo nabízených společností Ing. Stanislav Beránek s.r.o., zpracovává společnost Ing. Stanislav Beránek s.r.o. v souladu s právními předpisy. Takto získané osobní údaje budou společností Ing. Stanislav Beránek s.r.o. jako správcem osobních údajů užity jen k účelům a za podmínek zde stanovených.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány zejména za účelem plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a společností Ing. Stanislav Beránek s.r.o., provedení opatření před uzavřením takové smlouvy, za účelem zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit společností Ing. Stanislav Beránek s.r.o. vůči Vaší osobě, za účelem vedení uživatelského účtu, pro účely provozování věrnostního programu, vymáhání oprávněných nároků společnosti Ing. Stanislav Beránek s.r.o., za účelem ochrany majetku společnosti Ing. Stanislav Beránek s.r.o., případně za účelem plnění právních povinností uložených společnosti Ing. Stanislav Beránek s.r.o. zvláštním právním předpisem.

Předání osobních údajů státním orgánům a správním úřadům je přípustné pouze na základě povinnost stanovené právním předpisem.

Zasílání obchodních sdělení

Pokud jste společnosti Ing. Stanislav Beránek s.r.o. udělili souhlas se zasíláním obchodních sdělení dle ust. § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jste zákazníkem společnosti Ing. Stanislav Beránek s.r.o. ve smyslu odstavce 3 citovaného ustanovení, je společnost Ing. Stanislav Beránek s.r.o. za podmínek stanovených tímto zákonem oprávněna Vámi poskytnutý elektronický kontakt (např. emailovou adresu nebo telefonní číslo) využít k zasílání obchodních sdělení a jiných obdobných aktivit přímého marketingu, zahrnující zejména zasílání informací o novém zboží či službách, pořádaných akcích, soutěžích nebo jiných speciálních nabídkách.

Zákonným důvodem zpracování Vašeho elektronického kontaktu coby osobního údaje je v tomto případě oprávněný zájem společnosti Ing. Stanislav Beránek s.r.o. ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, neboť dle bodu 47 recitálu GDPR je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu třeba považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu.

Společnost Ing. Stanislav Beránek s.r.o. nadto provedla nezbytný proporční test, v rámci něhož porovnávala zájmy na ochraně Vašich osobních údajů s oprávněnými zájmy společnosti Ing. Stanislav Beránek s.r.o.. Společnost Ing. Stanislav Beránek s.r.o. přitom dospěla k závěru, že  s ohledem na Váš předchozí souhlas se zasíláním obchodních sdělení, nebo naplnění předpokladů stanovených zákonem pro zasílání obchodních sdělení i bez Vašeho souhlasu, se nejeví, že Vaše zájmy či základní práva a svobody vyžadující ochranu mají přednost před oprávněnými zájmy společnosti Ing. Stanislav Beránek s.r.o..

V případě, že si zasílání obchodních sdělení nebude přát, můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat nebo se z odběru kdykoliv a bezplatně odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v rámci e-mailu potvrzujícího Vaši objednávku nebo následně v patičce každého emailu obsahujícího obchodní sdělení nebo zaslal obdobnou sms zprávu na telefonní číslo, ze kterého byla sms zpráva obsahující obchodní sdělení zaslána.

Bezpečnost

Společnost Ing. Stanislav Beránek s.r.o. přijímá a dodržuje technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránila Vaše osobní údaje proti jejich úniku, ztrátě, zničení a proti neoprávněnému zásahu nepovolaných osob. Zpracování Vašich osobních údajů a přístup k nim bude zajišťován pouze k tomu pověřenými osobami, které jsou zavázány k povinnosti mlčenlivosti a k dodržování právních předpisů.

Cookies

Společnost Ing. Stanislav Beránek s.r.o. používá cookies k tomu, aby zajistila optimální technické a uživatelské fungování stránek. Cookies jsou malé „soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat mj. ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Ve svém prohlížení můžete používání cookies vypnout či zde můžete změnit nastavení pro jejich ukládání. Odmítnout ukládání cookies můžete dále například tím, že spustíte ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

Další příjemci osobních údajů

Osobní údaje mohou být poskytnuty státním orgánům, resp. dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy, dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro ochranu práv (např. soudům, soudním exekutorům, dražebníkům, přičemž rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku), specializovaným externím subjektům (dále „zpracovatel“), které pro správce osobních údajů provádějí zpracování na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů (např. externí mzdová účetní společnost, daňový či právní poradce, reklamní agentura, společnost realizující distribuci zásilek, společnost realizující platby, společnost realizující vyhodnocování zpětné vazby a analýz tržního postavení) – za zpracovatele vybírá správce osobních údajů po pečlivém zvážení pouze takovou osobu, která poskytne maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany předávaných osobních údajů.

III.

Právní důvod zpracování osobních údajů

Společnost Ing. Stanislav Beránek s.r.o. jako správce osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje na základě následujících důvodů:

 • udělení souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR;
 • plnění smlouvy uzavřené mezi společností Ing. Stanislav Beránek s.r.o. a Vámi dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
 • plnění právních povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR  (zejména účetní, daňové a archivační);
 • oprávněných zájmů společnosti Ing. Stanislav Beránek s.r.o. či třetí strany dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (zejm. za účelem zasílání obchodních sdělení, marketingových aktivit, vymáhání oprávněných nároků společnosti Ing. Stanislav Beránek s.r.o. a ochrany majetku společnosti Ing. Stanislav Beránek s.r.o.).

Informace podle článku 13 GDPR: Informace poskytované v případě, že osobní údaje jsou získávány od subjektu údajů

 • máte právo požadovat od společnosti Ing. Stanislav Beránek s.r.o. přístup k Vašim osobním údajům,
 • máte právo požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů,
 • máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
 • v případě, že zpracování osobních údajů je založeno na Vašem souhlasu se zpracováním, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat,
 • Vaše osobní údaje jsou zpracovávány jen po dobu nutnou k účelu zpracování. V případě, že jsou Vaše osobní údaje získávány na základě smlouvy uzavřené mezi Vámi a společností Ing. Stanislav Beránek s.r.o., jsou osobní údaje uchovávány po dobu 4 let od ukončení smlouvy. Po uplynutí maximální doby zpracování mohou být osobní údaje uchovávány pouze pro účely státní statistické služby, pro účely vědecké, pro účely archivnictví nebo po dobu požadovanou právními předpisy,
 • Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetí země,
 • společnost Ing. Stanislav Beránek s.r.o. neprovádí automatizované individuální rozhodování, včetně profilování.

Informace podle článku 15 GDPR:  Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat potvrzení, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k osobním údajům a k dalším informacím. Máte právo na poskytnutí kopie osobních údajů zpracovávaných společností Ing. Stanislav Beránek s.r.o.. Za další kopie může společnost Ing. Stanislav Beránek s.r.o. účtovat přiměřený poplatek z důvodů administrativních nákladů.

Informace podle článku 16 GDPR: Právo na opravu

Máte právo na to, aby společnost Ing. Stanislav Beránek s.r.o. bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají.

Informace podle článku 17 GDPR: Právo na výmaz

Máte právo na to, aby společnost Ing. Stanislav Beránek s.r.o. bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, pokud je k tomu dán důvod. To se neuplatní, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné zejména za účelem splnění právní povinnosti a pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Informace podle článku 18 GDPR: Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, aby společnost Ing. Stanislav Beránek s.r.o. omezila za určitých situací zpracování Vašich osobních údajů.

Informace podle článku 19 GDPR: Oznamovací povinnost

Společnost Ing. Stanislav Beránek s.r.o. oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Informace podle článku 21 GDPR: Právo vznést námitku

Z důvodů týkajících se konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Námitku můžete vznést i proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování. Pokud takovouto námitku vznesete, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány. Tím není dotčeno zpracovávání Vašich osobních údajů založené na jiném právním základě či k jinému účelu.

Informace podle článku 34 GDPR: Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů

Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení Vašich osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, má společnost Ing. Stanislav Beránek s.r.o. povinnost Vám toto porušení bez zbytečného dokladu oznámit.